جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
09_01_2010 . 23:07
#1
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگیدوستان گرامی!
جهت تهیه آرشیوی برای دسته‌بندی موضوعی اندیشه‌های شریعتی، جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی را با ذکر شماره مجموعه آثار و صفحه مربوطه، در این بخش وارد نمائید.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_01_2010 . 23:10
#2
قلم توتم من است
"... قلم توتم من است، قلم توتم ماست،
به قلم سوگند، به خون سیاهی که از حلقوم‌اش می‌چکد سوگند،
به زجه‌های دردی که از سینه‌اش بر می‌آید سوگند،
که توتم مقدس‌ام را نمی‌فروشم،
به دست زورش تسلیم نمی‌کنم،
به کیسه‌ی زرش نمی‌بخشم،
به سر انگشت تزویرش نمی‌سپارم.
دستم را قلم می‌کنم و قلمم را از دست نمی‌گذارم.
چشم‌هایم را کور می‌کنم، گوشهایم را کر می‌کنم،
پاهایم را می‌شکنم ،انگشتانم را بند بند می‌برم،
سینه‌ام را می‌شکافم، قلبم را می‌کشم،
حتی زبانم را می‌برم و لبم را می‌دوزم.
اما قلم‌ام را به بیگانه نمی‌دهم..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
05_03_2010 . 17:40
#3
و حرف‌هايی است برای نگفتن
"... حرف‌هايی است برای گفتن، كه اگر گوشی نبود، نمیگوييم. و حرف‌هايی است برای نگفتن، حرف‌هايی كه هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی‌آورند. حرف‌های شگفت, زيبا و اهورايی همين‌هايند، و سرمايه ماورايی هركس به اندازه حرف‌هايی است كه براي نگفتن دارد، حرف‌های بيتاب و طاقت‌فرسا كه هم‌چون زبانه‌های بيقرار آتش‌اند و كلمات‌اش, هر يك، انفجاری را به بند كشيده‌اند، كلماتی كه پاره‌های بودن آدم‌اند... اينان هماره در جستجوی مخاطب خويش‌اندة اگر يافتند، يافته می‌شوند... و در صميم وجدان او آرام می‌گيرند و اگر مخاطب خويش را نيافتند، نيستند، و اگر او را گم كردند، روح را از درون به آتش می‌كشند و دمادم حريق‌های دهشتناك عذاب بر او می‌افروزند..."


مجموعه آثار ۰۰ / ـــــ / ص ۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ویرایش : ۰ بار / شروین
.
07_09_2010 . 15:33
#4
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
"... من هرگز تعطیل و بی‌پناه نخواهم ماند. هیچ‌گاه "تنهایی و کتاب و قلم"، این سه روح و سه زندگی و سه دنیای مرا کسی از من نخواهد گرفت. قصر بلند و زیبای تنهائی و از آن دو یار همیشگی‌ام کتاب و قلم. دیگر چه می‌خواهم؟ آزادی چهارمین بود که به آن نرسیدم و آن را از من گرفتند. اما این سه را که نمی‌توانند گرفت. حتی به زندان هم که می‌روم، این‌ها وفادارتر می‌شوند..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی ۲ / ص ۱۲۰۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
09_09_2010 . 11:51
#5
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
"... بگذار بر قامت بلند و راستین و استوار قلمم به صلیبم کشند، به چهار میخم کوبند، تا او که استوانه حیاتم بوده است، صلیب مرگم شود، شاهد رسالتم گردد، گواه شهادتم باشد، تا خدا ببیند که به نامجویی، بر قلمم بالا نرفته‌ام، تا خلق بداند که به کامجویی بر سفره گوشت حرام توتمم ننشته‌ام...

هر کسی را، هر قبیله ای را توتمی است. توتم من، توتم قبیله من، قلم است.

قلم، زبان خدا است، قلم، امانت آدم است، قلم، ودیعه عشق است ، هر کسی توتمی دارد،

و قلم توتم من است

و قلم توتم ما است..."


(گزیده ای از مقاله توتم پرستی)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
12_10_2011 . 01:50
#6
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
"... در جامعه‌ی ما، نويسنده بودن، و حتی روشنفکر بودن، با مذهبي بودن مغاير است!..."


مجموعه آثار ۱ / با مخاطب‌های آشنا / ص ۳۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
17_10_2011 . 22:08
#7
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
"... من روحم را قطره قطره مي‌کنم و هر قطره را در خودنویس زرینم که همچون خدا به آن سوگند مي‌خورم مي‌نهم و او که خود روح‌القدس من است و من خدای اویم آن قطره‌ها را هر یک کلمه‌ای مي‌کند و جمله مي‌سازد و نامه مي‌نگارد به تو که فردا بخوانی و بدانی که در این ساعت‌های خالی از تو من تا کجا پر از تو بوده‌ام و با تو بوده‌ام و محتاج تو بوده‌ام و بي‌تاب تو و چشم انتظار تو و سراپا تو!..."


مجموعه آثار ۲ / خودسازی انقلابی / ص ۱۲۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
28_10_2011 . 13:13
#8
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
"... فرق است ميان زيبايي‌هاي يک قلم در چشم يک نويسنده و زيبايي‌هاي قلم در چشم يک رييس يا وزير که با آن در يک کميسيون عالي اقتصادي قراردادي پاياپاي را امضاء مي‌کند! هر دو زرين‌اند اما اين زيبايي‌اش را با طلا مي‌سنجد و او با آفتاب..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۳۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
12_11_2011 . 02:28
#9
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
"... من که در سلول‌هاي مجرد زندان در تاريکي محض با ميخ جالباسي‌ام بر روي سيمان ديوار سلولم اداي نوشتن را در مي‌آوردم، تا کمي آرام شوم، و خوابم ببرد، اکنون، به فرمان دوست داشتن، که از غيب دمادم مي‌رسد، قلم را، که مايه‌ی حيات و بهانه‌ی بودن من بوده است، در جيب بغلم گذاشته‌ام، و به ناله‌ها و التماس‌ها و وسوسه‌هاي شب و روزش، و به‌ويژه شب‌هايش، که جان‌خراش‌تر و تحمل‌ناپذيرتر مي‌شود، گوش نمي‌دهم..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۳۱۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
14_11_2011 . 02:59
#10
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
"... مثل مردي هستم كه ده‌ها لومينال، ترياك، يا يك استكان يا ليوان سمي را سركشيده‌ام، تا خودكشي كنم، و بعد قلم و كاغذ آورده‌ام و دارم تندتند مي‌نويسم، و حال دارد سم اثر مي‌كند، و لحظه‌به لحظه چيره‌تر و ظاهرتر مي‌شود! ديگر چيزي نمانده، شايد چند دقيقه‌ی ديگر، يك ربع ديگر، چقدر دلم مي‌خواهد همين چند لحظه‌ی ديگری كه هنوز هست، و اين تمام عمر من است، همه را، در اينجا، به گفتگوی تو سر كنم، به تو بنويسم..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۱۴۳
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_11_2011 . 00:53
#11
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
"... روح کتاب، مثل روح معبد است، چشم‌انتظار خواننده‌اي است کتابخوان، کتاب فهم، که براي خودش بخواند، نه براي ديکته، براي فضل فروشي، براي کتابخانه و ويترين و توي کيف که گنده بنمايد، پشت سر که توي عکس بيفتد و و و و ..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۲۷۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
24_11_2011 . 02:02
#12
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
"... راجع به ناز مي‌گفتم که چه کلمه نازنينی است! اُ... چه حرف‌ها که در اين باره بلدم... کاش فرصت مي‌بود و يک نازنامه مي‌نوشتم، دو برابر شاهنامه، يک مثنوی در ناز... چه مثنوی‌ی نازنينی مي‌شد!... بعضی صداهای موسيقی ناز است، بعضی رنگ‌ها... ناز است، بعضی شکل‌ها ناز است، بعضی سئوال‌ها ناز است، بعضی جواب‌ها ناز است، بعضي لبخندها ناز است، بعضی نگاه‌ها ناز است... اين‌ها است اندکی از فهرست عنوان‌های فصل‌های آن کتاب ناز، مثنوی ناز، که طرح‌اش را در ذهن دارم..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۴۷۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
27_11_2011 . 22:30
#13
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
"... هيچ فرماندهی، به اقتدار و نرمش و سلطنت من بر سپاه بی‌شمار و پراکنده کلمات فرمان نمي‌راند، و هيچ کودک ضعيف و خجولی، که زبان‌اش نيز می‌گيرد، به اندازه من در زير دست و پای يک کلمه‌اي که خود را بر من مي‌افکند، و حلقوم‌ام را به بازی سنگين موحشي مي‌فشرد، عاجز و بی‌دست و پا نمی‌ماند..."


مجموعه آثار ۳۳ / گفتگوهای تنهایی / ص ۵۱۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 03:32
#14
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
"... سخن گفتن درباره کتاب دلیل آوردن برای آفتاب است، و به خصوص در چنین جمعی که جمع کتاب است، فکر می‌کنم سخن زائدی باشد؛ جمعی که اساس کارش بر کتاب است و جمعی که وابسته به یک تمدن کتاب است، و جمعی که نماینده تاریخی است که دو تمدن جهانی بزرگ داشته: تمدن اسلام و تمدن ایران باستان؛ و می‌دانیم که تمدن و فرهنگ مبتنی بر کتاب است. و همچنین جامعه‌ای است وابسته به مذهبی که مذهبش بر کتاب استوار است و تنها مذهبی است که معجزه‌اش «کتاب» و نام کتابش «خواندنی» است و نخستین پیغامش «بخوان» و سپس بزرگترین ستایش خدایش در صفت کسی است که «با قلم تعلیم می‌دهد»..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۲۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 03:44
#15
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
"... کلمات جز معنی روح هم دارند،جز مفهوم،احساس هم دارند..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۳۹۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
18_12_2011 . 04:07
#16
جملات شریعتی درباره قلم و نویسندگی
"... لغت سازی مال کسانی است که از ساختن معنی عاجزند..."


مجموعه آثار ۲۵ / انسان بی خود / ص ۱۹۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان