فهرست مقالات سارا شریعتی
16_11_2012 . 17:53
#1
فهرست مقالات سارا شریعتی
کلیه مقالات

دوستان گرامی!
در این صفحه، فهرست کامل مقالات و مصاحبه‌های موجود سارا شریعتی، در تالار را، با دسته‌بندی دقیق، مشاهده خواهید کرد.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:31
#2
فهرست مقالات سارا شریعتی / درباره شریعتی
درباره شریعتی

فهرست مقالات :

شریعتی‌ها / سال ۸۵
آخرین تصویر / سال ۸۲
تقصیر ولتر است! / سال ۸۹
دوگانه‌های شریعتی / سال ۸۶
مصاحبه با روزنامه شرق / سال ۸۶
شریعتی‌ی جامعه‌شناس / سال ۸۶
فانون‌ی که ما می‌شناسیم / سال ۰۰
پروتستانتیسم يا اصلاح دینی / سال ۹۰
تصویری از شریعتی‌ی جامعه‌شناس / سال ۸۴


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:32
#3
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۹۲
مقالات سال ۹۲

فهرست مقالات :

بيم‌ها و اميدها
فقر، چالشی برای دین
تشیع، امرِ نزدیکی که از آن غافلیم


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:33
#4
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۹۱
مقالات سال ۹۱

فهرست مقالات :

فرهنگِ اعتماد
جامعه‌شناسی‌ی مردم‌مدار، از ايده تا امكان
جنبشِ مساجد، نمونه‌ای موفق در سازماندهی‌ی زنانه


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:35
#5
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۹۰
مقالات سال ۹۰

فهرست مقالات :

سنجشِ دینداری در ایران
رويكردِ كاركردگرايانه به دين
پروتستانتیسم يا اصلاح دینی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:36
#6
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۸۹
مقالات سال ۸۹

فهرست مقالات :

تقصیرِ ولتر است!
اسلام در اروپا و اسلامِ اروپایی
جامعه‌شناسی‌ی بالینی : رنج، هم‌چون موضوعِ جامعه‌شناختی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:36
#7
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۸۸
مقالات سال ۸۸

فهرست مقالات :

سه قطره خون
نقشِ دین در تحولاتِ اخیر
احساسِ مذهبی در عصرِ حاضر
دین در شهر : مطالعه‌ی موردی‌ی شهرِ تهران
اسلام و علومِ انسانی، یک مساله‌شناسی‌ی دوگانه


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:37
#8
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۸۷
مقالات سال ۸۷

فهرست مقالات :

دو چهره‌ی دین
دورکیم و اخلاق
دینِ ما و دینِ آن‌ها
زن، آینده‌ی هنر است
جامعه‌شناسی‌ی امید


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:40
#9
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۸۶
مقالات سال ۸۶

فهرست مقالات :

کاربردِ فرهنگ
دعوت به آندلُس
دوگانه‌های شریعتی
موسیقی‌ی زیر زمینی
شریعتی‌ی جامعه‌شناس
مصاحبه با روزنامه‌ی شرق
دانشجو و جستجوی دانش
جامعه‌شناسی‌ی بی‌هنرها
حیاتِ کاریزما در جامعه‌ی مدرن
چالش‌های روشنفکری در ایران
الگوهای رفتارِ انتخاباتی ايرانيان
یک جامعه‌شناسی، برای یک جهان
ماکسیم رودنسون، اندیشه‌ی دو کرانه
پرسشِ بوردیو از جامعه‌شناسی‌ی دین
اصلاحِ دینی به مثابه‌ی اصلاحِ اجتماعی
روشنفكری‌ی دینی از خود انتقاد می‌كند


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:41
#10
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۸۵
مقالات سال ۸۵

فهرست مقالات :

شریعتی‌ها
بی‌پاسخ‌ها
بوردیو علیهِ وارثان
جامعه‌شناسی‌ی تخیل
موقعیت و مقامِ هنرمندان
جامعه‌شناسی‌ی مدرنيته‌ی دينی
موانعِ رشدِ جامعه‌شناسی در ایران
افزایشِ حضورِ زنان در آموزشِ عالی
دینِ عامه، دینِ خاموش، دینِ پنهان
پردازشِ باغ و نازک‌اندیشی‌ی شاعرانه
ناممکن بودنِ جامعه‌شناسى‌ی دین در ایران
انسان در مواجهه با آکادمى و علومِ انسانى
دو راهی‌ی فرهنگ در جامعه : پرورش یا نمایش؟
قدسی‌ی وحشی، نگاهی به انسان‌شناسی‌ی دینی‌ی روژه باستید


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:45
#11
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۸۴
مقالات سال ۸۴

فهرست مقالات :

بازگشتِ اسطوره
دورکهیم و اخلاق ۱
بازاندیشی به اصلاحِ دینی
بوردیو و جامعه‌شناسى‌ی هنر
تصویری از شریعتی‌ی جامعه‌شناس
یک قرن تجربه‌ی لاییسیته در فرانسه
"جامعه _ انسان"شناسی‌ی تخیلِ اجتماعی
تاملی در موانعِ ﭘنهانِ آموزشِ جامعه‌شناسی‌ی هنر در ایران


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:47
#12
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۸۳
مقالات سال ۸۳

فهرست مقالات :

بوردیو علیهِ تفکرِ یگانه
غریبه‌ای به نامِ مدرنیته در زندگی‌ی دین
جامعه‌شناسی‌ی دین : هم‌چون خاطره و خیال


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:47
#13
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۸۲
مقالات سال ۸۲

فهرست مقالات :

زمانِ امید
آخرین تصویر
رفرم و ضدِ رفرم
وفاداری به انسانِ جدید


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:51
#14
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۸۱
مقالات سال ۸۱

فهرست مقالات :

ـــــ
ـــــ
ـــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:52
#15
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۸۰
مقالات سال ۸۰

فهرست مقالات :

ـــــ
ـــــ
ـــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:54
#16
فهرست مقالات سارا شریعتی / قبل از ۸۰
مقالات قبل از ۸۰

فهرست مقالات :

ـــــ
ـــــ
ـــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:56
#17
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال نامشخص
سال نامشخص

فهرست مقالات :

فانون‌ی که ما می‌شناسیم
جامعه‌شناسی‌ی دین‏‏‏‏‏‏‏‏، دینِ جامعه‌شناسان
گفت و شنود، صورتِ متداولِ گفت‌و‌گو در ایران
مصاحبه با نشریه‌ی دانشجویی‌ی "چراغ زنبوری"
هنر و زن در جامعه‌ی ایران از نظر جامعه‌شناسی
مصاحبه با ویژه‌نامه‌ی دانشجویی‌ی  آکادمی‌ی آزاد


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:59
#18
فهرست مقالات سارا شریعتی / PDF
1025_1001

1005 ـ 1001
زمان امید
رفرم و ضد رفرم
دعوت به آندلس
آخرین تصویر
وفاداری به انسان جدید

ــــــــــــــــــــ

1010 ـ 1006
غریبه‌ای به نامِ مدرنیته، در زندگیِ دین
بوردیو و جامعه‌شناسیِ هنر
افزایشِ حضوزِ زنان در آموزش عالی
مصاحبه با روزنامه شرق
پرسشِ بوردیو از جامعه‌شناسی دین

ــــــــــــــــــــ

1015 ـ 1011
موقعیت و مقامِ هنرمندان
بوردیو علیهِ وارثان
دو راهیِ فرهنگ در جامعه
قدسیِ وحشی
پردازشِ باغ و نازک‌اندیشیِ خیال

ــــــــــــــــــــ

1020 ـ 1016
انسان در مواجهه با آکادمی
انسان و جستجوی دانش
جامعه ـ انسان‌شناسی تخیلِ اجتماعی
حیاتِ کاریزما در جامعه مدرن
چالش‌های روشنفکری در ایران

ــــــــــــــــــــ

1025 ـ 1021
ناممکن بودنِ جامعه‌شناسیِ دین در ایران
فانون‌ی که ما می‌شناسیم
مصاحبه با ویژه‌نامه آکادمیِ آزاد
مصاحبه با نشریه چراغ زنبوری
دینِ ما و دینِ آنها


ـــــــــــــــــ

۲۵ مقاله

۲۵ مقاله خانم سارا شریعتی، از شماره ۱۰۲۵ ـ ۱۰۰۱، که در یک فایل PDF، بر اساس سیستم جدید شرکت ادوبی، بنام “پرت‌فیلیو”، جاسازی شده است.


دوستان گرامی! برای بهتر خواندن این فایل، به ادوبی ریدر ورژن ۹، یا جدیدتر، نیاز می‌باشد، که در صورت نیاز، می‌توانید آن را از این آدرس دانلود نمائید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
23_11_2012 . 19:59
#19
فهرست مقالات سارا شریعتی / PDF
1050_1026

1030 ـ 1026
یک جامعه شناسی، یک جهان
موسیقی زیر زمینی: پدیده‌ای بنام نامجو
ماکسیم رودنسون
دوگانه‌های شریعتی

ــــــــــــــــــــ

1035 ـ 1031
دو چهره دین
کاربردِ فرهنگ
جامعه شناسیِ امید
اصلاحِ دینی به مثابهٔ اصلاحِ اجتماعی


ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.
05_04_2014 . 20:01
#20
فهرست مقالات سارا شریعتی / سال ۹۳
مقالات سال ۹۳

فهرست مقالات :

دوزخیانِ زمین
حوزه‌ی قدیم، حوزه‌ی جدید


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان